top of page

Realizujemy pełny zakres usług portierskich oraz serwis recepcyjny tj.:

  • wydawanie kluczy, przekazywanie korespondencji, prowadzenie księgi portierni

  • ewidencja wejść i wyjść z budynku

  • dokonywanie obchodów budynku

  • całodobowy dozór mienia znajdującego się w budynku

  • bieżące sprawdzanie stanu technicznego budynku

  • wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych

  • w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych takich jak włamanie lub pożar bądź inne, zawiadomienie stosownych służb oraz podjęcie wszelkich niezbędnych czynności im przeciwdziałającym

koncesja-2.png
koncesja-21.png

Oferujemy czynności w obszarze obsługi recepcji, portierni i szatni.
Nasi pracownicy zajmują się obsługą telefonów, urządzeń biurowych, zarządzają systemem kart dostępu i kluczy oraz pełnią funkcję informacyjną dla kontrahentów i gości.


Do wypełniania tych zadań kierujemy osoby o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych    (również ze znajomością języków obcych), miłej aparycji i wysokiej kulturze osobistej.

Nasz personel przechodzi szkolenia, po których zna procedury dotyczące bezpieczeństwa, przeprowadzania ewakuacji oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Do świadczenia usług portierskich oddelegowani są pracownicy posiadający

aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

bottom of page